2020, ഏപ്രിൽ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

പുള്ളിക്കോര/ Pomadasys Maculatus


പുള്ളിക്കോര അഥവാ Pomadasys Maculated

തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ കടലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത മൽസ്യം.

From Thiruvananthapuram, it's a reef associated fish.

Thank you Ajith Shanghumugham

ആദ്യമായി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന മത്സ്യം.

#lockdown
#Covid19
#firstTimeExperience
#SeaFish

ശരണബാല്യം പദ്ധതി ഇഴയുന്നു; ബാലഭിക്ഷാടനം നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ കേരളം

നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിനുമുന്നിൽ സവാള ചാക്കുകൾക്കിടയിൽ കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി ഭിക്ഷാടനം നടത്തിവന്ന യുവതി തിരുവനന്തപുരം: ബാലവേല, ബാലഭിക്ഷാടനം, തെര...