2020, ഏപ്രിൽ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

പുള്ളിക്കോര/ Pomadasys Maculatus


പുള്ളിക്കോര അഥവാ Pomadasys Maculated

തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ കടലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത മൽസ്യം.

From Thiruvananthapuram, it's a reef associated fish.

Thank you Ajith Shanghumugham

ആദ്യമായി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന മത്സ്യം.

#lockdown
#Covid19
#firstTimeExperience
#SeaFish

അദാനിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ

മറ്റൊരു മൂലമ്പിള്ളി കൂടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ. അദാനിയുടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കായി തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരത്തെ 170 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ...