2020, ഏപ്രിൽ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

പുള്ളിക്കോര/ Pomadasys Maculatus


പുള്ളിക്കോര അഥവാ Pomadasys Maculated

തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ കടലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത മൽസ്യം.

From Thiruvananthapuram, it's a reef associated fish.

Thank you Ajith Shanghumugham

ആദ്യമായി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന മത്സ്യം.

#lockdown
#Covid19
#firstTimeExperience
#SeaFish

The capital city still lacks breastfeeding rooms

  Women's Centre at Pettah, Trivandrum, Kerala Madhyamam News  Thiruvananthapuram : Thousands of people are visiting the state capital f...